Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta resolución convocatoria 2021 GALP7

En aplicación ao estipulado no artigo 24 da “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”, a Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda elevou á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro a proposta de resolución definitiva de concesión de axudas para proxectos o día 15 de abril de 2021.

Detectado un erro na proposta do proxecto Expte GALP7-149, celebrouse reunión de Xunta Directiva para realizar a proposta de resolución definitiva que figura a continuación, dando un prazo de cinco días á entidade promotora do proxecto para presentara alegacións. Esta proposta non crea ningún dereito a favor da entidade solicitante

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/proposta_resolucion_def_29_ab...