Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Tal e como figuran nas bases para a provisión dunha praza de persoal administrativo da Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A Guarda, o día 8 de abril de 2021 realizouse na sede do GALP 7 a entrevista ás dez persoas que acadaron maior puntuación na proba escrita. A continuación valoráronse os méritos das persoas participantes.

Os resultados foron os seguintes:

Tal e como figuran nas bases para a provisión dunha praza de persoal administrativo da Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A Guarda, o día 5 de abril de 2021 realizouse no Edificio “Virxe do Carme” do Porto Pesqueiro de Vigo a proba escrita.

Expirado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de persoal administrativo no réxime de personal laboral da Asociación Grupo de Acción Local Sector Pesqueiro Ría de Vigo- A Guarda, dase publicidade da lista definitiva persoas admitidos. Esta lista é definitiva ó non existir motivos de excluisión nas instancias recibidas.

Os resultados obtidos polas candidatas nas tres fases do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

/sites/default/files/19.09.17_proceso_seleccion_tecnico_puntuacion_final.pdf

...

Páxinas