Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 11/04/2024

PUBLICIDADE PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DIRECTA DE CONTRATOS PARA NECESIDADES PUNTUAIS OU ESPORÁDICAS DOS GALP.
INSTRUCIÓN 1/2023 SOBRE OS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP)

Publicadodd: 25/03/2024

 
Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica na base cuarta.- “PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA, SOLICITUDES” das bases reguladoras, procédese á publicación da LISTA DEFINITIVA de persoas admitidas e excluídas, con respecto á documentación esixida para concorrer a este proceso, ao non existir candidatos excluídos, tal e como se recolle na base quinta.- “DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO”.

Publicadodd: 08/03/2024

Non habendo habido reclamacións publícase a relación definitiva de candidata/os, coa puntuación total obtida por cada un dela/es.

Resultados finais definitivos proceso auxiliar administrativa/o

Publicadodd: 05/03/2024

Os resultados finais acadados no proceso, que son a suma dos acadados na primeira fase (Proba escrita), na segunda fase (Valoración de Méritos) e na terceira fase (Entrevista Persoal) do procedemento de selección polas persoas aspirantes ao mesmo son as que figuran a continuación, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Resultados finais provisionais proceso selección auxiliar administrativa/o

Páxinas