Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Os resultados obtidos polas candidatas nas tres fases do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

/sites/default/files/19.09.17_proceso_seleccion_tecnico_puntuacion_final.pdf

...

Os resultados acadados polas aspirantes na Primeira Fase do procedemento de selección, son os que figuran no documento Anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

/sites/default/files/19.09.12_resultados_proba_escrita.pdf

Indícanse no mesmo documento lugar e data de realización da entrevista persoal.

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de Técnico/a no réxime de persoal laboral do GALP A Mariña-Ortegal, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de aspirantes", dase puublicidade da lista definitiva de admitidos.

Así mesmo, de conformidade coa base sétima, convócase ás aspirantes definitivas para a realización da fase 1ª (proba escrita).

Consultar no seguinte enlace:

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

Páxinas