Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Administrativo para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020). Xuntase ás bases polas que se rexirá este proceso.

Bases contratación personal administrativo

 

Data de publicación 8/8/2018

O día 19 de marzo ás 17:00 horas, reuniuse a Comisión de Selección de Persoal do GALP A Mariña-Ortegal, co fin de realizar a entrevista persoal para a selección dun posto de Técnico.

Os resultados obtidos polas candidatas nas tres fases do proceso de selección, pódense consultar no seguinte enlace:

/sites/default/files/18.03.21_proceso_selecion_tecnico_puntuacion_final_asinado.pdf

Puntuación obtida polos candidatos presentados á proba escrita (fase 1) da proba de seleción dunha praza de técnico/a en réxime de peroal laboral do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, celebrado o día 12/03/2018.

Poden consultar as puntuacións no seguinte enlace:

/sites/default/files/proceso_selecion_tecnico_resultados_proba_escrita_asinado.pdf

Rematado o prazo de subsanación de documentación para a inclusión no proceso de selección de persoal Técnico/a do GALP A Mariña-Ortegal, para aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDPL) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca  (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de participantes", faise pública a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as:

Consultar no seguinte enlace:

Páxinas