Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Expirado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de persoal administrativo no réxime de personal laboral da Asociación Grupo de Acción Local Sector Pesqueiro Ría de Vigo- A Guarda, dase publicidade da lista definitiva persoas admitidos. Esta lista é definitiva ó non existir motivos de excluisión nas instancias recibidas.

Os resultados obtidos polas candidatas nas tres fases do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

/sites/default/files/19.09.17_proceso_seleccion_tecnico_puntuacion_final.pdf

...

Os resultados acadados polas aspirantes na Primeira Fase do procedemento de selección, son os que figuran no documento Anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

/sites/default/files/19.09.12_resultados_proba_escrita.pdf

Indícanse no mesmo documento lugar e data de realización da entrevista persoal.

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de Técnico/a no réxime de persoal laboral do GALP A Mariña-Ortegal, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de aspirantes", dase puublicidade da lista definitiva de admitidos.

Así mesmo, de conformidade coa base sétima, convócase ás aspirantes definitivas para a realización da fase 1ª (proba escrita).

Consultar no seguinte enlace:

Páxinas