Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lista admisión aspirantes praza GALP7

Expirado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de persoal administrativo no réxime de personal laboral da Asociación Grupo de Acción Local Sector Pesqueiro Ría de Vigo- A Guarda, dase publicidade da lista definitiva persoas admitidos. Esta lista é definitiva ó non existir motivos de excluisión nas instancias recibidas.

Conxuntamente con esta lista, dase publicidade do lugar, data e hora de comezo do proceso de selección ou exame.

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/lista-admision-aspirantes-pr...