Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Resultado selección persoal administrativo GALP7

Tal e como figuran nas bases para a provisión dunha praza de persoal administrativo da Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A Guarda, o día 8 de abril de 2021 realizouse na sede do GALP 7 a entrevista ás dez persoas que acadaron maior puntuación na proba escrita. A continuación valoráronse os méritos das persoas participantes.

Os resultados foron os seguintes:

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/resultado_proba_seleccion_per...

Para os supostos de vacante por renuncia, baixa voluntaria, baixa por enfermidade, ausencia, suspensión legal do correspondente contrato ou outras causas, procederase pola Presidencia do GALP 7 a realizar as contratacións da bolsa de traballo que se constitúe co resto de persoas aspirantes que figuran na táboa anterior, por orde decrecente de puntuación.