Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Normativa

PROGRAMA FEMPA (2021-2027)

Ordes de bases reguladoras

Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e da Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A)

Normativa básica

Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de xuño de 2021 polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para os devanditos Fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e a Política de Visados.

Regulamento (UE) nº 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de xullo de 2021 polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004.

Programa FEMPA (Aprobado pola Comisión o 29.11.2022)

Decisión da Comisión de aprobación do Programa FEMPA en España (CCI 2021ES14MFPR001)

Instrucións

Instrución 1/23 sobre procedementos de contratación dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP)

PROGRAMA FEMP (2014-2020)

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas para los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 2019

ORDEN del 24 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) aprobadas por la Consellería del Mar a los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 2016. DEROGADA

ORDEN de 29 de diciembre de 2016 por la que se fija el importe del crédito disponible en la convocatoria de 2017 para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, tramitado como anticipado de gasto.

PDF icon Ampliación del crédito disponible en la convocatoria de 2017 para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020

Colaboración entre Consellería del Mar y la Agencia de Turismo de Galicia

Acuerdo de colaboración entre la Conselleria del Mar y la Agencia de Turismo de Galicia para la coordinación de actuaciones públicas sobre el turismo en la comunidad autónoma de Galicia al amparo de los programas de desarrollo pesquero en el marco del FEMP 2014-2020

Acceso a la sede electrónica

Acceso a la sede electrónica del procedimiento PE155A sobre las ayudas para proyectos al amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativas

Reglamentos europeos

PDF iconCorrección de errores del Regulamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013

PDF iconReglamento delegado (UE) 2015/531 de la Comisión del 24 de noviembre de 2014 por el que se complementa el Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlemento Europeo y del Consejo

PDF iconReglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Instrucciones GALP

PDF iconInstrucción nº 2: Gastos Indennizables por desplazamientos por razón de servicio y ayudas de coste

PDF iconInstrucción nº 3: Procedimientos de contratación por los grupos de acción Local pesquera

PDF iconInstrucción nº 4: Sobre el contenido de los informes de auditoría

PDF iconInstrucción nº 5: Sobre el trabajo en red

PDF iconInstrucción nº 6: Sobre la declaración de ausencia de conflicto de interés

Procedimiento para la modificación de las EDLP

Resolución del 22 de enero de 2019 de la Conselleira do Mar de aprobación del procedimiento para la modificación de las EDLP