Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Loita contra o fraude

Declaración da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en Materia Antifraude

Declaración da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en Materia Antifraude

Código de conduta e principios éticos do O.I. do FEMP Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Código de conduta e principios éticos do O.I. do FEMP Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Cómo proceder si se ten coñecemento de feitos que puideran ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

Comunicación 1/2017, do 6 de abril, sobre a forma na que poden proceder as persoas que teñan coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea

 

O Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (en diante, SNCA) ten establecido un canal específico para que calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puideran ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operación financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da UE poda poñer os feitos en coñecemento do SNCA.

A información que se remita ao SNCA a través do medios indicados máis abaixo, deberá conter unha descrición dos feitos da forma máis concreta e detallada posible, identificando, sempre que sexa posible, as persoas que participaran nos mesmos; os negocios, convocatorias, instrumentos ou expedientes afectados pola presunta irregularidade ou fraude; a data certa ou aproximada na que os feitos tiveron lugar; o Fondo ou Fondos europeos afectados; o órgano ou entidade que xestionara a axuda; e os órganos ou entidades aos que, adicionalmente ou no seu caso, fora remitira a información.

Ase mesmo deberá aportarse calquera documentación ou elemento de proba que facilite a verificación dos feitos comunicados e a realización das actuación que correspondan en relación cos mesmos.

A persoa que remita a información, deberá identificarse mediante o seu número de NIF e o seu nome e apelidos, debendo indicar ase mesmo unha dirección de correo electrónico, ou no seu defecto un enderezo postal, a través do cal o SNCA poda comunicarse con dita persoa.

Cando a información se remita ao SNCA en soporte papel, deberán constar na mesma os datos de identificación da persoa informante, coa súa correspondente sinatura.

O canal habilitado polo SNCA pode atoparse na dirección web: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx

Así mesmo, e sempre que excepcionalmente non sexa posible a utilización dos medios electrónicos, os feitos poderán poñerse en coñecemento do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante o envío da documentación en sobre cerrado á seguinte dirección postal:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Calle de María de Molina 50, planta 12. 28006 Madrid

Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude

Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude

Instrucción Nº3 – Procedementos de contratación polos Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP)

Instrucción Nº3 – Procedementos de contratación polos Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP)

Instrución Nº 6 relativa a declaración de ausencia de conflito de intereses no procedemento de selección de proxectos no marco das EDLP dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro

Instrución Nº 6 relativa a declaración de ausencia de conflito de intereses no procedemento de selección de proxectos no marco das EDLP dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro