Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aprobación da EDLP do GALP7

A Consellería do Mar, o día 13 de decembro de 2022, resolveu aprobar a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do GALP Ría de Vigo - A Guarda (GALP7) para o período 2021-2027 presentada polo GALP7

Segundo a Orde do 10 de maio de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro, así como para a concesión da axuda preparatoria, no período de programación do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 en Galicia, o GALP7, despois de realizar o proceso participativo e de aportacións dos axentes do territorio, presentou a súa proposta de EDLP a dita convocatoria.

Dende este momento comezamos a traballar no novo periodo financiado por o FEMPA para o desenvolvemento da EDLP.

Achegase Guía cos aspectos mais suliñables da EDLP para a súa consulta: 

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/guia-da-edlp-do-galp7