Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Resposta de emerxencia de Europa para apoiar aos sectores da pesca e a acuicultura

 

O coronavirus é unha grave emerxencia de saúde pública con enormes consecuencias para os cidadáns, as sociedades e as economías da UE. e os sectores da pesca e a acuicultura víronse particularmente afectados pola interrupción do mercado. O 13 de marzo de 2020, a Comisión Europea propuso medidas para unha resposta inmediata contra a economía e as consecuencias sociais da crise do coronavirus. O sector da pesca e a acuicultura da UE pode beneficiarse do apoio en tres liñas de acción. As accións dos capítulos 2 e 3 están dispoñibles de inmediato e os Estados membros poden utilizalas sen demora. Os instrumentos do capítulo 1 estarán dispoñibles unha vez que a proposta da Comisión sexa adoptada polos colexisladores e entre en vigor, o que se espera nas próximas semanas. Ademais destas medidas, a Comisión Europea está actualmente en contacto cos sectores da pesca, a acuicultura e o procesamento, así como coas autoridades dos Estados membros e o Parlamento Europeo, para buscar con urxencia ferramentas de apoio máis eficaces.

1. Apoio da UE á economía europea

O paquete proposto pola Comisión o 13 de marzo inclúe os seguintes instrumentos xerais para unha resposta inmediata, que tamén estarán dispoñibles para o sector da pesca, a acuicultura e a transformación:

Mobilización de reservas de efectivo no orzamento da UE

A Iniciativa de Inversión en Resposta ó coronavirus busca mobilizar todos os recursos orzamentarios existentes da UE para proporcionar apoio financieiro aos Estados Membros para a súa resposta inmediata á crise e o seu impacto a longo prazo. Isto inclúe adiantar pagos, redirixir fondos estructurais e axudar aos Estados membros a canalizar os cartos onde máis se precisa o máis rápido posible, incluso nas zonas costeiras. Para que sexa suficiente para combater a crise, a Comisión propón mobilizar rápidamente as reservas de efectivo dos fondos estructurais da UE. Isto proporcionará liquidez inmediata aos orzamentos dos Estados miembros, ó adiantar o uso dun total de 65.000 millóns de euros de fondos estructurais dentro dos programas 2014-2020, proporcionando así un impulso moi necesario ás inversións. O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (2014-2020) ten un orzamento de 5.700 millóns de euros en xestión compartida cos Estados membros. Moitos Estados membros todavía teñen un orzamento sustancial do FEMP para apoiar os seus sectores de pesca, acuicultura e transformación, que poden usar ata finais de 2023. Poden redirixir o orzamento no gastado ás medidas existentes e novas do FEMP no seu programa para reducir o impacto negativo da crise do coronavirus nos traballadores e empresas destes sectores. Tamén se alenta aos Estados membros a acelerar os pagos aos beneficiarios facendo un uso máximo das opcións de costos simplificadas para o apoio do FEMP, o que pode reducir sustancialmente os tempos de tramitación das solicitudes de pago. Os Estados membros tamén poden utilizar o seu presuposto de asistencia técnica do EMFF no gastado para emplear personal e acelerar a tramitación das solicitudes de asistencia e reclamos de pago dos beneficiarios como resultado da crise do coronavirus.

Aliviando o impacto no emprego

Necesitamos protexer aos traballadores do desemprego e a perda de ingresos en todos os sectores da economía. O Fondo Social Europeo, en particular, pode proporcionar un apoio vital durante a crise actual e as súas consecuencias. Pode brindar apoio á atención médica, por exemplo, financiando equipos de protección, dispositivos médicos, medidas preventivas de enfermidades ou medidas para garantizar o acceso á atención médica dos grupos máis vulnerables. Ademáis, pode respaldar esquemas nacionais, que axudan a amortiguar o impacto do brote en combinación coa mellora e a actualización durante o período de programación. O Fondo Social Europeo está aberto a apoiar a todos os sectores económicos, incluidos os sectores da pesca, a acuicultura e a transformación. Polo tanto, aléntase encarecidamente aos Estados membros a que mobilicen o apoio dispoñible do FSE tamén para os traballadores destes sectores.

Proporcionar liquidez ás PEMEs

A Comisión porá a disposición 1.000 millóns de euros do orzamento da UE para actuar como garantía para o Fondo Europeo de Inversións (FEI). Co respaldo da garantía adicional da UE, o FEI incentivará aos bancos a proporcionar liquidez ás PEMEs. Agárdase que isto mobilice 8.000 millóns de euros de financiación de capital de traballo e apoie cando menos a 100.000 pequenas e medianas empresas na UE, incluso no sector de produtos do mar e servizos como restaurantes, á vez que mantén a demanda de produtos do mar. O aumento da garantía orzamentaria ó FEI pode estar dispoñible nas próximas semanas. Os bancos poden beneficiarse da liquidez adicional a partires de abril de 2020, o que lles permite aumentar o seu apoio ás PEMEs, incluso nos sectores dependentes da pesca e a acuicultura.

Compensación de perdas económicas de pescadores e produtores

A Comisión propuso ampliar o alcance dos mecanismos de seguro no Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para pagar unha compensación financieira polas perdas económicas causadas por unha crise de saúde pública. Se os Estados membros activan estas medidas, o FEMP podería contribuir a fondos mútuos ou contratos de seguro de existencias para compensar aos pescadores e acuicultores cuxas perdas económicas ascenden a máis do 30% da súa facturación anual.

2. Mobilización da axuda dos orzamentos nacionais en virtude do novo marco temporal de axudas estatais da UE

De conformidade coas normas da UE sobre axudas estatais, os Estados miembros (financiamento nacional) poden conceder cantidades limitadas temporais de axuda en forma de subvencións diretas ou vantaxes fiscais ás empresas do sector da pesca e a acuicultura que se enfrontan a unha escasez ou falta de dispoñibilidade repentinas de liquidez. En vista da crise actual, a Comisión propuso un novo Marco temporal de axudas estatais o 19 de marzo de 2020, en virtude do cal se pode autorizar a axuda á pesca e á acuicultura ata un nivel de 120.000€. Os beneficiarios poden ser empresas que enfrontan dificultades como resultado do brote de coronavirus. Esta axuda temporal non se aplica a casos explícitamente excluidos da axuda de mínimos no sector da pesca e a acuicultura. A axuda pode concederse ata o 31 de decembro de 2020. Os Estados membros tambén poden outorgar garantías públicas sobre préstamos e habilitar préstamos públicos e privados con taxas de interés subsidiadas, suxeitas a condicións específicas.

3. Medidas dispoñibles de inmediato baixo as normas actuais do FEMP: accións das organizacións de produtores e dos Estados

Unha serie de medidas baixo o FEMP están dispoñibles de inmediato baixo as regras actuais do FEMP. Detalles poden ser atopados aquí. Exemplos inclúen: • As organizacións de produtores poden, a curto prazo, adaptar os seus Plans de Produción e Comercialización (PMP) á situación cambiante. Isto inclúe adaptar as súas estratexias de extración e comercialización para continuar un certo nivel de actividade pesqueira e, polo tanto, garantizar a súa viabilidade económica e un suministro estable ó mercado. • Se recomenda encarecidamente aos Estados membros que utilicen a posibilidade dun anticipo de cando menos o 50% do apoio financieiro proporcionado aos Plans de produción e comercialización. Para todos os PMP válidos, ditos anticipos poden pagarse sen demora. • Ambos supostos anteriores poden levarse a cabo en paralelo. Unha vez que se aproba un novo PMP, se deben pagar novos adiantos. Polo tanto, hai un xeito de inxectar liquidez rápida e legalmente. Como pagos relacionados coa preparación e a implementación de PMP está condicionada á aprobación do informe anual, os pagos relacionados con PMP anteriores deben ser acelerados. Na maioría dos casos, informes anuais sobre a implementación dos PMP 2019 (ou fase 2019 de PMP plurianuais) presentáronse ou enviaranse en breve. As autoridades competentes deben tratar as solicitudes de pago relacionadas con prontitude. • A Comisión alenta aos Estados membros a garantir pagos rápidos aos beneficiarios, incluso por medio de adiantos cando sexa posible, e considerar unha selección acelerada de beneficiarios. Isto axudará a manter os fluxos de efectivo en apoio do sector. • O FEMP apoia o desenvolvemento local liderado pola comunidade ao proporcionar apoio financieiro aos Grupos de Acción Local de Pesca, que implementan as súas estratexias. Estas estratexias poden actualizarse ou modificarse de xeito relativamente fácil e rápido para ter en conta as necesidades derivadas do impacto da pandemia de coronavirus. Aléntase aos Estados membros a comunicar esta posibilidade aos seus respectivos GALP.