Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CORRECCION ERRO MATERIAL- Proposta Resolución Provisional de Xunta Directiva

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA XUNTA DIRECTIVA DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL- CORRECCIÓN DE ERROS
Detectado erro material no importe da columna subvencionable considerado no cadro relativo ao Anexo I da partida orzamentaria , 15.03.723C.780.0, no expediente PE155A-2024-00085 da Cofradia de Pescadores Santiago Apostolo de Celeiro, así como no total consignado en dita columna, non afectando isto aos importes subvencionados, nin alterando de modo algún as valoracións correspondentes aos expedientes, procédese a comunicar ao promotor dito erro material e a publicar o mesmo na páxina web https://galp.xunta.gal/, así como no taboleiro de anuncios. Por tanto, o importe subvencionable neste caso debería indicar 138.310,00.-€ (fronte ao 167.355,00.-€), coincidindo co importe solicitado polo promotor e así mesmo, considerado dito importe como subvencionado proposto, quedando na columna indicada o importe modificado: