Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NOVA Proposta de resolución Definitiva Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte

En aplicación ao estipulado no artigo 24 da “Orde de Axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019”, a Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte elevou á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro a proposta de resolución definitiva de concesión de axudas a proxectos produtivos na segunda fase de adxudicación de axudas da convocatoria 2019 o día 10 de outubro.

O día 5 de novembro o Servizo de desenvolvemento das zonas de pesca (Consellería do Mar) procedeu á devolución da proposta de resolución de Xunta Directiva, tendo en conta o artigo 25.30 da Orde de Axudas, motivado en que tres dos proxectos propostos por este GALP encádranse no obxectivo 2 da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, non tendo crédito suficiente nese obxectivo para subvencionar a totalidade dos proxectos propostos

Esta nova proposta de resolución definitiva de Xunta Directiva para proxectos produtivos da 2ª fase de adxudicación de axudas, Convocatoria 2019, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos nesta convocatoria 2019.

Realizadas as correccións oportunas, a Xunta Directiva eleva a público unha nova proposta de resolución definitiva de proxectos produtivos da 2ª fase de adxudicación de axudas, Convocatoria 2019, tendo en conta todo o anterior, que será trasladada á Consellería do Mar para a súa aprobación definitiva

Preme nos seguintes enlaces para ver as NOVAS propostas de resolucións DEFINITIVAS e proxectos desestimados nesta 2ª fase de adxudicación de axudas:

Anexo I. Proposta DEFINITIVA Xunta Directiva PRODUTIVOS Convocatoria 2019

Anexo II. Proposta Definitiva DESESTIMACIÓN axudas Xunta Directiva