Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Criterios de valoración e selección

Para outorgar as axudas téñense en conta uns criterios de valoración e selección definidos en cada unha das EDLP dos GALP.

PDF iconCriterios de valoración