Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Criterios de valoración e selección

Para outorgar as axudas téñense en conta uns criterios de valoración definidos en cada unha das EDLP dos GALP.