Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GALP Golfo Ártabro Sur financiou a aparición de novas redeiras a través dunha actividade formativa impulsada polo Concello de Sada

 

Na anualidade 2019, o Concello de Sada impulsou un proxecto para a cualificación profesional de redeiras, destinado para persoas desempregadas ou activas que quixesen traballar por conta propia ou allea. Esta proxecto denominado: “Actividade formativa de confección e mantemento de artes e aparellos e obtención do certificado de profesionalidade”, esta actividade formativa consistiu en confeccionar e montar artes e aparellos de pesca, así como efectuar a súa reparación e mantemento, seguindo procedementos tradicionais.

Na actualidade, este tipo de oficio é realizado por xente en idades moi avanzadas, polo que estase a producir unha perda e envellecemento da man de obra. Con este proxecto pretendeuse promover un relevo xeracional, formando e profesionalizando a xente nova en situación de desemprego, e conseguindo un sector pesqueiro innovador e igualitario.
Neste proxecto principalmente realizáronse labores formativas, que cumpriron todos os requisitos esixidos polo certificado de profesionalidade Confección e Mantemento de Artes e Aparellos. Abordou os contidos establecidos no Real Decreto 1376/2009 para este certificado de profesionalidade Confección e mantemento de artes e aparellos MAPN0108.
O seguimento da formación por parte do persoal técnico facilitouse mediante o emprego dos seguintes formularios:
- Planificación didáctica do curso con desagregación por unidades formativas. Indicouse para cada unidade formativa os obxectivos específicos, contidos, as estratexias metodolóxicas, actividades de aprendizaxe e recursos didácticos, así como os espazos, instalacións e equipamentos. Incluíu unha planificación da avaliación da aprendizaxe e a programación formativa durante o módulo práctico.
- Formulario de control de asistencia.
- Informe de avaliación individualizado de cada alumno, con indicación da avaliación continua do proceso de aprendizaxe, os resultados obtidos nas probas de avaliación de cada módulo, a cualificación final do módulo e observacións.
- Acta de avaliación conxunta para todo o grupo, con indicación do resultado obtido por cada alumno na avaliación de cada unidade formativa e cada módulo, así como a posibilidade de obtención de certificado ou acreditación parcial.
- Certificación de aproveitamento do curso, emitido ás persoas que participen un mínimo de 78% de cada módulo, e superen a avaliación.
 
Este certificado emitiuse por CETMAR o Concello de Sada, e aparecerán os logos das entidades financiadoras FEMP, Consellería do Mar e GALP Golfo Ártabro Sur e non se corresponde co Certificado de Profesionalidade que emitirá a Consellería de Economía, Emprego e Industria. Para esta actividade formativa o alumnado foi preseleccionado pola oficina de emprego para cubrir as prazas. A sondaxe realizouse entre persoas desempregadas e ocupadas dos concellos que forman parte do territorio do GALP Golfo Ártabro Sur, cuns criterios preferentes. O obxectivo do curso foi confeccionar e montar artes e aparellos de pesca, así como efectuar a súa reparación e mantemento, seguindo as indicacións dos planos e/ou os procedementos tradicionais.
 
Grazas a esta actividade formativa, nove redeiras obtiveron o Certificado de Profesionalidade da Consellería de Economía, Emprego e Industria, requisito imprescindible para darse de alta na seguridade social, e supoñendo ademais un valor engadido á hora de exercer a súa labor. Con isto conseguiuse que o relevo xeracional estea cada vez mais cerca, e poidamos seguir desfrutando de oficios tan antigos e tan importantes nos nosos tempos para o sector pesqueiro como é ser redeira.