Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CORRECCIONS DE ERRO

Publicacion: 
21/07/2023

PREGO OU DOCUMENTO DE  CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  

DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN GALP5-2023-002 DO GALP RÍA DE AROUSA

 

Detectada errata no prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas do expediente de contratación GALP5-2023-002 publicado o día 11 de xullo de 2023 con respecto ao importe do IVE.

O prezo de licitación sen IVE está correcto tanto para cada anualidade 7.110,00 como para o total catro anualidades 28.440,00€ por tanto o que deberá corrixirse é a aplicación do IVE a esas contías, polo que compre facer as seguintes correccións:

Na páxina 1 onde fai referencia ao Orzamento Base de Licitación (con IVE) consta o seguinte: 9.000,00 € e deberá constar: 8.603,10 €

Na páxina 3 onde fai referencia no apartado 3.2 IVE consta o seguinte: 1.890,00 € e deberá constar: 1.493,10 €

Na páxina 3 onde fai referencia no apartado 3.3 Orzamento Base Licitación (IVE incluído) consta o seguinte: 9.000,00 € e deberá constar: 8.603,10 €.

Na páxina 3 onde fai referencia no apartado 3.5 Reparto por anualidades do orzamento base de licitación consta o seguinte nas celdas do IVE: 1.890,00 e deberá constar: 1.493,10 €. Na mesma táboa consta o total de IVE consta 7.560,60€  e debe constar 5.972,40€ e no Orzamento (Ive incluído) consta 36.000,00€ e debe ser 34.412,40 €. Quedando a táboa correcta como segue a continuación destacando en negrita os cambios realizados:

  1. REPARTO POR ANUALIDADES DO ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

ANUALIDADES

2023

2024

2025

2026

Total BASE DE LICITACIÓN

Orzamento ( IVE excluído)

7.110€

7.110€

7.110€

7.110€

28.440,00€

IVE

1.493.10€

1.493.10€

1.493.10€

1.493.10€

 5.972,40€

Orzamento ( IVE incluído)

8.603,10

8.603,10

8.603,10

8.603,10

34.412,40 €

 

Esta errata non afecta ao valor estimado de licitación dado que este é o expresado sen IVE e non sufriu ningún cambio por dita errata. Anéxanse corrixidos o anuncio da licitación e os pregos de bases das mesmas.

ANUNCIO

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/galp5_anuncio_auditoria_corre...

 

PREGOS

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/_pregos_contratacion_auditori...