Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Temario das probas escritas - Proceso de selección personal técnico do GALP Ría de Pontevedra

Publicacion: 
16/04/2024

ANEXO III. Temario das probas escritas

 

 1. Estatutos da Asociación GALP Ría de Pontevedra. 
 2. ORDEN de 10 de mayo de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del año 2022 para la selección de estrategias de desarrollo local participativo y grupos de acción local del sector pesquero, así como para la concesión de la ayuda preparatoria, en el período de programación del Fo ndo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 en Galicia (código de procedimiento PE210B).
 3. Convenio de colaboración entre a consellería do mar da xunta de galicia e a asociación “Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra” para a aplicación da estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.
 4. Estratexia do Desenvolvemento Local da Zona Pesqueira da Ría de Pontevedra e a súa área de influencia 2023-2027.
 5. Programa Operativo para España do FEMPA (Programa SFC2021 para el FEMPA), aprobado por decisión da Comisión de 29 de novembro de 2022 C(2022) 8732.
 6. Criterios de selección para a concesión de axudas no marco do Programa Operativo do FEMPA aprobados polo Comité de Seguimento.
 7. Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.
 8. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 9. Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 10. Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
 11. ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A).
 12. Orden de 28 de diciembre de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero (GALP) en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura 2021-2027, y se convocan las correspondientes al año 2024, tramitada como anticipado de gasto (código de procedimiento PE155A).