Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plan de acción

 

A información contida nesta páxina corresponde co período de programación do FEMP 2014-2020.

Pode acceder a información sobre a EDLP aprobada ao GALP no período FEMPA 2021-2027 no seguinte enderezo web https://mar.xunta.gal/gl/o-sector/grupos-de-accion-local-do-sector-pesqu...

Para levar a cabo a EDLP no marco do FEMP 2014-2020 realizouse un diagnóstico das zonas afectadas, analizando as necesidades para marcar uns obxectivos.

O deseño dun plan estratéxico caracterízase pola definición dunha serie de agregados de información que están vinculados entre si, que manteñen unha xerarquía e certa coherencia entre eles. Estes agregados son os obxectivos estratéxicos, os obxectivos específicos, as liñas de actuación e as medidas. Este conxunto de factores responde a unha das grandes áreas de elaboración da estratexia, o plan de acción.

 Plan Financeiro