Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proceso de selección de persoal técnico do GALP A Mariña-Ortegal. Relación definitiva de admitidos

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de Técnico/a no réxime de persoal laboral do GALP A Mariña-Ortegal, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de aspirantes", dase puublicidade da lista definitiva de admitidos.

Así mesmo, de conformidade coa base sétima, convócase ás aspirantes definitivas para a realización da fase 1ª (proba escrita).

Consultar no seguinte enlace:

https://www.dropbox.com/s/48vgbdhodlteput/19.07.24_relaci%C3%B3n%20definitiva%20de%20admitidos.pdf?dl=0