Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plan de acción

 

Para levar a cabo a EDLP no marco do FEMP 2014-2020 realizouse un diagnóstico das zonas afectadas, analizando as necesidades para marcar uns obxectivos.

O deseño dun plan estratéxico caracterízase pola definición dunha serie de agregados de información que están vinculados entre si, que manteñen unha xerarquía e certa coherencia entre eles. Estes agregados son os obxectivos estratéxicos, os obxectivos específicos, as liñas de actuación e as medidas. Este conxunto de factores responden a unha das grandes áreas de elaboración da estratexia, o plan de acción.