Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Descrición

Misión, visión e valores da EDLP 

Misión

Impulsar a competitividade do territorio, procurando un crecemento económico sostible, equitativo, inclusivo e xerador de emprego que mellore a calidade de vida da cidadanía.

Visión

Converterse nun territorio sostible, referente na transformación do sector pesqueiro e da súa contorna dende o punto de vista dixital, tecnolóxico  e ecolóxico.

Valores

  • Igualdade de xénero. Promover e incentivar a igualdade de xénero, resaltando o protagonismo e as achegas da muller á construción do territorio e desenvolvendo os seguintes principios: asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de liderado a todos os niveis e a inclusión en actividades nas que a súa participación actualmente estea subrepresentada.
  • Integración social. Xerar integración social, atendendo as necesidades específicas e promovendo a igualdade nas distintas perspectivas da sociedade, da xente nova, das persoas con discapacidades ou a diversidade cultural, a través da xeración de oportunidades que lles permitan desenvolver a independencia e a plena integración na sociedade.
  • Conservación, protección e rexeneración do medio natural. Utilizar de forma racional os recursos do medio e o respecto aos equilibrios que require a natureza, subscribindo os seguintes principios: promover a difusión do coñecemento sobre a conservación do medio mariño e conservar a biodiversidade, a restauración do ecosistema mariño costeiro e actuacións que mitiguen o cambio climático. Dende o GALP difundirase e promoverase o modelo de xestión sostible da pesca costeira artesanal.
  • Desenvolvemento sostible do sector pesqueiro: utilización eficaz dos recursos naturais e ambientais ofrecidos polo mar e a costa de forma tal que a promoción do desenvolvemento económico no GALP Costa da Morte non comprometa o crecemento económico futuro, a dispoñibilidade deses recursos, nin a calidade ambiental e natural do territorio.
  • Promoción e conservación do patrimonio e a cultura mariñeira. Compromiso para preservar o patrimonio cultural e medioambiental e a cultura mariñeira, promovendo a súa posta en valor. Elaboración da EDLP e dos seus obxectivos estratéxicos e das súas liñas de actuación tendo en conta que a identidade mariñeira do territorio é unha variable que debe percorrer calquera actuación do GALP Costa da Morte.
  • Solidariedade interxeracional. Busca de iniciativas que permitan prover a xente nova de oportunidades económicas e de emprego de calidade, sen comprometer a sostibilidade dos recursos costeiros e mariñeiros.
  • Cooperación institucional horizontal-novo modelo de gobernanza: creación e impulso dun novo modelo de cooperación institucional entre institucións locais, e destas co GALP Costa da Morte, así como a busca da cooperación entre os GALP territorialmente conectados.

 

A estratexia do GALP Costa da Morte persegue que a comunidade costeira aproveite mellor as oportunidades que ofrece a economía azul sostible e se beneficie delas en maior medida, capitalizando e reforzando os recursos ambientais, culturais, sociais e humanos, conforme ao disposto no artigo 30.2 do Regulamento (UE) 2021/1139.

EDLP NOVO PROGRAMA FEMPA 2023-2027