Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contratación dunha asistencia técnica co obxecto de fomentar a implementación efectiva dun protocolo de seguridade e confianza nos restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica e nas súas lonxas subministradoras

Publicación das prescripcións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica co obxecto de fomentar a implementación efectiva dun protocolo de seguridade e confianza nos restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica e nas dúas lonxas submistradoras, co propósito de incentivar o consumo en restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica, e promocionar o recurso pesqueiro no noso territorio.

Prescripcións técnicas