Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ACLARACION- PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

ACLARACIÓN ACERCA DAS BASES QUE RIXEN O PROCESO DE SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

INFÓRMASE DA NOVA REDACCIÓN DA BASE TERCEIRA-REQUISITOS , no documento de Bases Reguladoras (xa incorporado na publicación)  A FIN DE ACLARAR A TITULACIÓN/S REQUIRIDAS AOS PARTICIPANTES NO PROCESO, SENDO A SEGUINTE:

C) Estar en posesión dunha titulación mínima de Grado Medio en Xestión Administrativa (FP1) ou equivalente na mesma rama e características do posto a desempeñar ou titulación superior (independentemente da rama) con acreditación de formación específica na rama administrativa e/ou similar dun mínimo de 50 horas realizada nos últimos 10 anos dende a data de solicitude de participación no proceso.