Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proxectos

Tipos de proxectos período FEMP 2016-2020

A cooperación ofrece un medio de inspirarse na experiencia doutros para valorizar mellor as oportunidades que posúe o territorio. De aí que o valor engadido da cooperación sexa moi importante para as zonas pesqueiras, xa que constitúe unha forma de ampliar as perspectivas locais co fin de mellorar as estratexias do lugar e traer novos coñecementos á zona de actuación. Tamén pode impulsar o carácter innovador das accións de desenvolvemento local e contribuír a aumentar a competitividade a través de incrementar capacidades,  difundir a innovación, os coñecementos e as novas habilidades.

Os proxectos poden ser de:

a) Cooperación interterritorial: a realizada dentro do Estado, entre os GALP dunha mesma zona ou de diferentes zonas do territorio nacional, ou entre os GALP e asociacións público-privadas locais dunha mesma zona ou de diferentes zonas do territorio nacional que apliquen unha EDLP.

b) Cooperación transnacional dentro da UE: a realizada entre grupos de distintos Estados membros da UE, ou con asociacións público-privadas locais doutros Estados membro que apliquen unha EDLP dentro da Unión.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os GALP que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ter sido seleccionados pola Consellería do Mar no marco do desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do FEMP 2014-2020.

b) Ter asinado un convenio de colaboración coa Consellería do Mar para o desenvolvemento dunha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP).

c) Participar nun proxecto de cooperación interterritorial e/ou transnacional.

Características

Os proxectos de cooperación terán as seguintes características:

a) Os proxectos serán coherentes coas estratexias de desenvolvemento local participativo dos GALP participantes e contribuirán a que os socios acaden os obxectivos estratéxicos fixados na súas zonas de pesca.

b) Implicarán a posta en común de ideas, coñecementos, recursos humanos e/ou materiais, para a consecución dun obxectivo de interese compartido e mediante a execución das accións que se consideren necesarias.

c) Os proxectos poderán ter carácter social ou económico, e terán en consideración os principios de desenvolvemento sustentable, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a non discriminación.

d) Implicarán a execución dunha acción en común, no sentido de que se executa de forma conxunta. Os gastos preparatorios terán a consideración de fase previa de preparación dun proxecto, pero non de proxecto de cooperación como tal. A cooperación ten que ir máis alá do intercambio de experiencias e ten que supoñer a realización dunha acción común concreta con resultados claramente definidos e beneficios para os territorios correspondentes.

e) Os proxectos poderanse limitar a elaborar e compartir un deseño de accións beneficiosas para os territorios participantes, pero terase que levar a cabo a execución para cada un destes territorios, prolongando a colaboración nas tarefas de seguimento, avaliación e aproveitamento das sinerxías.

f) Poderán implicar a realización e/ou a comercialización de produtos e/ou servizos en calquera ámbito de desenvolvemento local, realizados entre os territorios ou participantes de forma conxunta.

g) Promoverán a participación dos sectores socioeconómicos do territorio, afectados polos fins e obxectivos do proxecto.

h) Os proxectos axustaranse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

CONVOCATORIAS DE AXUDAS

Convocatoria 2021

Convocatoria 2020

Convocatoria 2019. 1ª Fase

Convocatoria 2018. 2ª Fase

Convocatoria 2018. 1ª Fase

Convocatoria 2017. 2ª Fase

Convocatoria 2017. 1ª Fase

Convocatoria 2016