Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proxectos

Tipos de proxectos

A cooperación ofrece un medio de inspirarse na experiencia doutros para valorizar mellor as oportunidades que posúe o territorio. De aí que o valor engadido da cooperación sexa moi importante para as zonas pesqueiras, xa que constitúe unha forma de ampliar as perspectivas locais co fin de mellorar as estratexias do lugar e traer novos coñecementos á zona de actuación. Tamén pode impulsar o carácter innovador das accións de desenvolvemento local e contribuír a aumentar a competitividade a través de incrementar capacidades,  difundir a innovación, os coñecementos e as novas habilidades.

Os proxectos poden ser de:

a) Cooperación interterritorial: a realizada dentro do Estado, entre os GALP dunha mesma zona ou de diferentes zonas do territorio nacional, ou entre os GALP e asociacións público-privadas locais dunha mesma zona ou de diferentes zonas do territorio nacional que apliquen unha EDLP.

b) Cooperación transnacional dentro da UE: a realizada entre grupos de distintos Estados membros da UE, ou con asociacións público-privadas locais doutros Estados membro que apliquen unha EDLP dentro da Unión.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os GALP que reúnan os seguintes requisitos:

a) Ter sido seleccionados pola Consellería do Mar no marco do desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do FEMP 2014-2020.

b) Ter asinado un convenio de colaboración coa Consellería do Mar para o desenvolvemento dunha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP).

c) Participar nun proxecto de cooperación interterritorial e/ou transnacional.

Características

Os proxectos de cooperación terán as seguintes características:

a) Os proxectos serán coherentes coas estratexias de desenvolvemento local participativo dos GALP participantes e contribuirán a que os socios acaden os obxectivos estratéxicos fixados na súas zonas de pesca.

b) Implicarán a posta en común de ideas, coñecementos, recursos humanos e/ou materiais, para a consecución dun obxectivo de interese compartido e mediante a execución das accións que se consideren necesarias.

c) Os proxectos poderán ter carácter social ou económico, e terán en consideración os principios de desenvolvemento sustentable, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a non discriminación.

d) Implicarán a execución dunha acción en común, no sentido de que se executa de forma conxunta. Os gastos preparatorios terán a consideración de fase previa de preparación dun proxecto, pero non de proxecto de cooperación como tal. A cooperación ten que ir máis alá do intercambio de experiencias e ten que supoñer a realización dunha acción común concreta con resultados claramente definidos e beneficios para os territorios correspondentes.

e) Os proxectos poderanse limitar a elaborar e compartir un deseño de accións beneficiosas para os territorios participantes, pero terase que levar a cabo a execución para cada un destes territorios, prolongando a colaboración nas tarefas de seguimento, avaliación e aproveitamento das sinerxías.

f) Poderán implicar a realización e/ou a comercialización de produtos e/ou servizos en calquera ámbito de desenvolvemento local, realizados entre os territorios ou participantes de forma conxunta.

g) Promoverán a participación dos sectores socioeconómicos do territorio, afectados polos fins e obxectivos do proxecto.

h) Os proxectos axustaranse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.