Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Derradeira Orde de Bases das axudas para proxectos ao abeiro das EDPL aprobadas aos GALP

ÚLTIIMA CONVOCATORIA DO PROGRAMA FEMP 2014-2020

ORDE DO 27 de DECEMBRO de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2022.(código de procedemento PE155A).
PRAZO para a PRESENTACIÓN de SOLICITUDEs DE AXUDA ata o 27 FEBREIRO

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220127/AnuncioG0427-301221-0005_gl.pdf